w naszej ofercie: 7773 imprezy, 3533 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Zimowa Magia Aten - 4 dni samolotem z Warszawy
Wszystko o tej ofercie wie:

ZIMOWA MAGIA ATEN

4 dni samolotem z Warszawy

GrecjaAttykaAteny
Wyżywienie: śniadanie (BB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
267338562
oferta w pdf
Ateny - miasto ku czci bogini i kolebka demokracji. Stolica Grecji pozwala cieszy�� si�� licznymi staro��ytnymi zabytkami. Podczas s��onecznych dni mo��na rozkoszowa�� si�� s��o��cem na pla��y, a ciep��ymi wieczorami podziwia�� gwiazdy na wzg��rzu w pobli��u ��wi��tyni Zeusa. To w��a��nie w Atenach staro��ytno���� miesza si�� ze wsp����czesno��ci��, a czas zwalnia, daj��c mo��liwo���� napawania si�� pi��knem krajobrazu.
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Aten ��� stolicy Grecji. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na korzystanie z lokalnych atrakcji w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspania��ej atmosfery, fascynuj��cych zabytk��w i najciekawszych atrakcji Aten, takich jak
- Keramejkos ��� w staro��ytno��ci dzielnica garncarzy, gdzie znajduje si�� jedna z g����wnych ��cie��ek archeologicznych Aten
- Akropol Ate��ski ��� najs��awniejsza atrakcja Aten, z kt��rej roztacza si�� zachwycaj��cja panorama miasta
- Wzg��rze Filopapposa z pomnikiem upami��tniaj��cym konsula rzymskiego i najwy��szego urz��dnika ate��skiego polis Gajusza Juliusza Antiocha Epifanesa Filopapposa
- Agora Grecka ��� otoczona dwoma wzg��rzami i licznymi budynkami jest wspomnieniem, pozwalaj��cym przenie���� si�� oczami wyobra��ni do staro��ytno��ci
- Tezejon ��� staro��ytna ��wi��tynia wybudowana na cze���� boga rzemie��lnik��w Hefajstosa, kt��ra sw�� nazw�� wzi����a od malowide�� przedstawiaj��cych czyny Tezeusza i Heraklesa
- Plaka ��� dzielnica wype��niona aromatycznymi zapachami greckiej kuchni, w kt��rej krzy��uj�� si�� style architektoniczne i zabytki z okresu staro��ytnej Grecji i Rzymu, przez Bizancjum, kr��lestwo Osma��skie, a�� po wiek XIX
- Areopag ��� wzg��rze b��d��ce dawnym miejscem obrad starszyzny, gdzie p����niej zbudowano ��wi��tyni�� na cze���� boga wojny ��� Aresa
- Fethiye Tzami, czyli Meczet Zdobywc��w, zbudowany na ruinach ko��cio��a chrze��cija��skiego
- Agora Rzymska ��� plac z zachowanymi licznymi staro��ytnymi zbytkami, takimi jak Wie��a Wiatr��w, czy fragment Bramy Ateny, gdzie obecnie odbywaj�� si�� liczne wydarzenia kulturowe
- ��wi��tynia Zeusa Olimpijskiego, Olimpejon - to najwspanialsza budowla na cze���� Zeusa, kt��ra jest zarazem najwi��ksz�� ��wi��tyni�� w Grecji
- Odeon Heroda Attyka ��� najwi��kszy zachowany odeon, gdzie co roku odbywa si�� Festiwal Ate��ski
- Plac Syntagma (Plac Konstytucji) oraz stacja metra ���Syntagma���, na kt��rej mo��na podziwia�� artefakty archeologiczne i eksponaty z Muzeum Akropolu
- Ogr��d narodowy i Pa��ac Prezydencki ��� ogr��d zosta�� za��o��ony przez Ameli��, kt��ra by��a ��on�� Ottona I
- Panathinaiko Stadio ��� inaczej nazywany Kalimarmaro, to stadion, kt��ry powsta�� na Igrzyska Panate��skie w IV w. p.n.e., zosta�� zbudowany w naturalnym zag����bieniu mi��dzy dwoma wzg��rzami, po wielu latach i renowacji jego stan pozwoli��, by w 1896 roku odby��y si�� tam Letnie Igrzyska Olimpijskie
Podczas przerw w zwiedzaniu proponujemy czas wolny na drobne zakupy oraz posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania tradycyjnych greckich potraw, jak dolmades b��d��cych odpowiednikiem polskich go����bk��w, mussaki oraz migda��owo-miodowej baclavy, kt��ra do Grecji przyw��drowa��a z Turcji (p��atne wed��ug indywidualnych zam��wie��).
Ponadto Ateny oferuj�� bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w kt��rym ka��dy znajdzie co�� dla siebie:

- Muzeum Archeologiczne Keramejkosu, gdzie prezentowane s�� znaleziska zwi��zane z sztuk�� poch��wkow�� staro��ytnej Grecji (ok. 8 euro/os.)
- Muzeum Akropolu z bogatym zbiorem osi��gni���� staro��ytnych grek��w w dziedzinach artystycznych i architektonicznych (ok. 5 euro/os.)
- Muzeum Agory prezentuj��ce wystawy odnosz��ce si�� do zastosowania placu w czasach staro��ytnych oraz jego wp��ywu na demokracje staro��ytnych Aten (ok. 12 euro/os.)
- Hammam Baths ��� wywodz��ce si�� ze staro��ytnej tradycji greckiej ��a��nie, kt��re oferuj�� bogaty wachlarz zabieg��w relaksacyjnych oraz klasyczn�� ��a��ni�� parow�� w greckim stylu (ok. 10-250 euro/os.)
- Ateny bizantyjskie, gdzie zachowa��y si�� bizantyjskie zabytki, s�� to g����wnie urokliwe ko��cio��y i kaplice przemianowane na chrze��cija��skie. Spaceruj��c mi��dzy nimi warto odwiedzi�� Muzeum Bizantyjskie, kt��re zosta��o stworzone, aby swoimi wystawami pokaza�� krzy��uj��c�� si�� w Atenach kultur�� bizantyjsk�� i chrze��cija��sk�� (ok. 15 euro/os.)
Wieczorami proponujemy skorzysta��, ze s��ynnych ate��skich rozrywek, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta (p��atne indywidualnie wg zam��wienia):
- Faust ��� miejsce ����czy w sobie bar, teatr i sztuk��, gdzie mo��na zobaczy�� autorskie wariacje na temat klasycznych ksi����ek i spektakli teatralnych, us��ysze�� muzyk�� na ��ywo lub wzi���� udzia�� w wieczornej imprezie, popijaj��c przygotowany w retro barze koktajl
- White Noise Place to po����czenie baru ze studiem nagraniowym i klubem, na parterze znajduje si�� bar, w kt��rym mo��na si�� napi�� tradycyjnych greckich trunk��w, natomiast na pi��trze jest studio nagraniowe, a na dachu odbywaj�� si�� r����norodne imprezy
Dzie�� 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* po��o��one w pobli��u ��rodk��w komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odleg��o��ci kilku przystank��w od najwi��kszych atrakcji Aten. Wszystkie hotele oferuj�� wygodnie urz��dzone pokoje 2 osobowe (z mo��liwo��ci�� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania kontynentalne
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Atenach.
- Transfery z/na lotnisko s�� realizowane busem/autokarem lub komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk�� w zale��no��ci od wielko��ci grupy, natomiast przejazdy podczas zwiedzania komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Aten w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

08.11-11.11.2019

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 3050 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 2650 PLN 300 PLN 2530 PLN Sprawdź

14.02-17.02.2020

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2050 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 1650 PLN 300 PLN 1530 PLN Sprawdź

06.03-09.03.2020

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2050 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 1650 PLN 300 PLN 1530 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 210 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN
ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 ��niadania
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 80 ��� 120 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, op��at�� za podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Popularne
ODLOTOWY PARYŻ SAMOLOTEM Z KRAKOWA 2020
Sylwester w Paryżu z przelotem samolotem z Warszawy teraz w wyjątkowej cenie! Wielka obniżka - teraz 900 zł taniej! Śpiesz się! Oferta promocyjna ma ograniczoną ilość miejsc.
Nasze marki:
  • Wczasy Zimowe

  • Wczasy Letnie

  • Obozowicz.pl

  • Wycieczki Egzotyczne

  • Nowa Huta Travel

  • Bilety Promowe

  • Wycieczki po Ojcowie

  • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.